Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Při zpracování osobních údajů zájemců a uchazečů o zaměstnání postupujeme vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy.

IDENTIFIKACE SPRÁVCE A DALŠÍ KONTAKTY

Správcem osobních údajů je Váš zaměstnavatel, tedy společnost KOITO CZECH s.r.o., IČO: 264 38 771, se sídlem Na Astře 3001, Žatec, 438 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 18989.

Ohledně záležitostí souvisejících se zpracováním osobních údajů můžete kontaktovat našeho zaměstnance, který je pověřený ochranou osobních údajů, a to na tel. čísle 415 930 164 nebo na e-mailové oou@koito-czech.cz.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém jste nám je poskytli. Jedná se především o osobní údaje získané z životopisů, případně jiných dokumentů, které nám zašlete v rámci výběrového řízení (zejm. identifikační a adresní údaje, státní občanství, vzdělání, kvalifikace, kompetence, osobní charakteristiky a dovednosti, předchozí zaměstnání, fotografie apod.).

ÚČELY A PRÁVNÍ TITULY ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně pro účely výběru vhodného uchazeče o zaměstnání a následnou komunikaci s ním (včetně případné uzavření smlouvy). Zpracování osobních údajů pro tento účel provádíme na základě právního titulu uzavření smlouvy, resp. pro provedení opatření před uzavřením pracovní smlouvy mezi Vámi a správcem.

Pokud nám udělíte souhlas, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat i po ukončení výběrového řízení, a to za účelem evidence Vašich osobních údajů pro případné budoucí volné pracovní pozice u správce, pro které můžete být vhodným kandidátem.

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu trvání výběrového řízení. Pokud s Vámi nebude uzavřena pracovní smlouvy, budou Vaše osobní údaje zlikividovány neprodleně po ukončení výběrového a oznámení výsledku tohoto řízení.

V případě, že nám udělíte souhlas se zpracováním (uložením) Vašich osobních údajů v evidenci, budeme zde Vaše osobní údaje zpracovávat nejdéle po dobu 2 let, tedy 24 měsíců.

PŘÍJEMCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vaše osobní údaje nikomu nepředáváme, a to ani do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Ohledně svých osobních údajů máte tato práva:

 1. Právo odvolat souhlas

  Pokud jste nám udělili souhlas s evidencí Vašich osobních údajů v naší databázi (evidenci) pro účely budoucí pracovní nabídky, pak máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat.

 2. Přístup k osobním údajům

  Máte právo požadovat od nás potvrzení, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů či nikoliv. Pokud k jejich zpracování dochází, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům a k dalším informacím souvisejícím s jejich zpracováním, jako jsou účely zpracování, příjemci osobních údajů, doba uchování apod.

 3. Oprava osobních údajů

  Pokud dojde ke změně ve Vašich osobních údajích nebo se pouze domníváte, že údaje nejsou přesné či aktuální, neváhejte se na nás obrátit. Je v našem zájmu zpracovávat pouze aktuální a přesné údaje a v některých případech je dokonce Vaše povinnost nám změny hlásit.

 4. Výmaz osobních údajů

  Máte právo na výmaz osobních údajů, kromě případů, kdy nám v tom brání jiné právní povinnosti nebo pokud jsou splněny jiné výjimky. Právo na výmaz máte např. pokud Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro vymezené účely, jsme Vaše údaje zpracovávali protiprávně, tím má být splněna zákonná povinnost, která se na nás vztahuje nebo např. vznesete námitku proti zpracování a ta bude vyhodnocena jako oprávněná.

  Dbáme na to, abychom zpracovávali pouze ty údaje, které potřebujeme. Tedy výmaz nepotřebných osobních údajů provádíme i sami, tedy automaticky.

 5. Omezení zpracování

  Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů pouze na jejich uložení, pokud:

  • se domníváte, že osobní údaje nejsou přesné

  • je podle Vás zpracování osobních údajů protiprávní, ale nepřejete si jejich výmaz

  • osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ačkoliv my je již nepotřebujeme pro dané účely

  • jste vznesli námitku proti zpracování a my námitku analyzujeme a ověřujeme.

 6. Přenositelnost

  V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které probíhá na základě uděleného souhlasu nebo smlouvy, máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. V případě Vaší žádosti zašleme tyto osobní údaje v tomto formátu přímo jinému správci, bude-li to technicky proveditelné.

 7. Podat stížnost u dozorového úřadu

  Jste-li přesvědčeni, že byla porušena Vaše práva vyplývající z právních předpisů, můžete se se stížností obrátit přímo na dozorový úřad v některém členském státě Evropské unie, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Jako dozorový úřad působí v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

ZPŮSOBY UPLATNĚNÍ PRÁV

Práva vztahující se k osobním údajům můžete uplatnit kdykoli níže uvedenými způsoby:

 1. emailem na adrese se zaručeným elektronickým podpisem

 2. poštovní zásilkou s úředně ověřeným podpisem

 3. osobně

POVINNOST POSKYTNOUT OSOBNÍ ÚDAJE

Obecně máte právo své osobní údaje neposkytnout. Případné neposkytnutí osobních údajů však může vést k tomu, že nebudeme schopní řádně posoudit Vaši kvalifikaci na dané pracovní místo, kontaktovat Vás apod.