Novinky/Aktuality

Novinky/Aktuality

2.4.2020

INFORMACE O PRODLOUŽENÍ STAVU TZV. „ČÁSTEČNÉ NEZAMĚSTNANOSTI“ DO 13. 4. 2020

Děkujeme všem zaměstnancům za pochopení současné složité situace, vážíme si vstřícného postoje a děkujeme za to.

V průběhu první poloviny tohoto týdne jsme obdrželi od téměř všech našich zákazníků zprávy o tom, že se jejich odstávky prodlužují minimálně do 14. 4. 2020 (úterý po Velikonocích). To znamená, že ani my nebudeme mít možnost v týdnu od 6. 4. 2020 vyrábět. Současný stav tzv. „částečné nezaměstnanosti“ bude tedy pro většinu zaměstnanců trvat až do pondělí 13. 4. 2020! Ve čtvrtek 9. 4. 2020 bude patrně třeba připravit výrobu a vylisovat dostatečné množství dílů pro plynulý start montáže. Zaměstnanci, kterým vychází na čtvrtek směna a budou nezbytní pro tyto aktivity, budou včas informováni svými vedoucími. Ostatní zaměstnanci nastoupí na svou směnu počínaje noční směnou z pondělí 13. 4. na úterý 14. 4. 2020.

Znovu připomínáme informaci, že po celou dobu částečné nezaměstnanosti bude zaměstnancům vypláceno 80% průměrné mzdy.

S velice omezeným týmem zaměstnanců plánujeme obnovit důležité aktivity podporující nové projekty a údržbu, které byly z preventivních důvodů v tomto týdnu zastaveny. Jak jsme již zmiňovali v minulé komunikaci, v továrně probíhá již několik dní důkladný úklid, dezinfekce a dokonce i sanitace nejkritičtějších míst, tedy toalet a koupelen v šatnách. Budova KCZ se tak stává velice bezpečným místem z hlediska rizika kontaminace koronavirem.

Ještě jednou děkujeme za pochopení a podporu. 🍀

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДЛЕНИИ РЕЖИМА «ЧАСТИЧНОЙ НЕЗАНЯТОСТИ» ДО 13.4.2020

Спасибо всем сотрудникам за понимание текущей сложной ситуации, ценим ваше отношение и благодарим вас за это.

В течение первой половины этой недели мы получили сообщения почти от всех наших клиентов о том, что их остановка производства продлевается минимально до 14.4.2020 (вторник после Пасхи). Это значит, что и мы не будем иметь возможность производить с 6.4.2020. Таким образом, текущее состояние так называемой «частичной безработицы» для большинства сотрудников будет длиться до понедельника 13.4.2020! В четверг 9.4.2020, вероятнее всего, нужно будет подготовить производство и сделать достаточное количество деталей для плавного начала сборки. Сотрудники, которым выходит смена в четверг, и которые потребуются для этих действий, будут своевременно проинформированы своими руководителями. Остальные сотрудники начнут свою смену с ночной смены с понедельника 13.4. на вторник 14.4.2020.

Снова напомним информацию, что в период частичной безработицы будет выплачиваться сотрудникам 80% средней заработной платы.

С очень ограниченной командой сотрудников мы планируем возобновить важные действия, поддерживающие новые проекты и обслуживание, которые, по профилактическим причинам, были на этой неделе остановлены. Как мы упоминали в предыдущем сообщении, в течение уже нескольких дней в компании проходит тщательная уборка, дезинфекция и даже санитарная обработка самых критических мест, то есть туалетов и ванных комнат в гардеробных. Таким образом, здание KCZ становится очень безопасным местом с точки зрения риска заражения коронавирусом.

Еще раз спасибо за ваше понимание и поддержку.🍀

30.3.2020

Již jsme vás informovali o tom, že někteří zaměstnanci KCZ podstoupili testování na COVID-19 z důvodu podezření či nákazy u jejich rodinných příslušníků.
Bohužel jeden z kolegů byl dnes, 30. 3. 2020, diagnostikován jako pozitivní.
Aktuální situace byla dle zákonných požadavků konzultována s hlavní hygieničkou okresu Louny. Ta určila další nutná preventivní opatření: zaměstnanci z hlavní kanceláře Fáze 1 (1. patro), kteří byli v práci 24. 3. 2020, jsou v karanténě, a to včetně japonského managementu. Karanténa trvá do 7. 4. 2020 (začátek karantény se počítá od posledního kontaktu s pozitivní osobou, což bylo úterý 24. 3. 2020). Tito zaměstnanci budou kontaktování přímo KHS (Krajská hygienická stanice) a budou jim sděleny další kroky.
Přestože zástupce hygieny povolil aktivity ve výrobních prostorách v KCZ a po dezinfikování i v hlavní kanceláří jako bezrizikové, zastavujeme preventivně – na základě obdrženého doporučení – všechny plánované aktivity zaměstnanců ve výrobě i v administrativě KCZ minimálně do pátku 3. 4. 2020. Sanitace toalet a koupelen v šatnách probíhala v minulém týdnu, kompletní dezinfekce probíhá už od pátku.
Jde o další preventivní opatření, která se již ukázala jako správná (odvolání plánovaných výrobních a nevýrobních aktivit v pátek 27. 3. 2020). Není důvod panikařit, protože 2 osoby, které přišly bezprostředně do styku s infikovaným zaměstnancem, jsou již otestovány jako negativní.
Pokud jste v karanténě (36 českých a 16 japonských zaměstnanců) dodržujte, prosím, pravidla, které vám sdělila přímo KHS (Krajská hygienická stanice).
Děkujeme za pochopení!

Мы уже сообщали вам, что некоторые сотрудники KCZ прошли тестирование на COVID-19 в связи с подозрением или заражением членов их семей.

К сожалению, один из японских менеджеров (Sales / Продажа) сегодня 30.3.2020 был диагностирован как положительный.

Относительно данной ситуации, в соответствии с требованиями законодательства, мы проконсультировались с главным эпидемиологом региона Лоуны. Она определила следующие необходимые меры предосторожности: сотрудники главного офиса Фазы 1 (2-й этаж), которые были на работе 24.3.2020, находятся на карантине, включая японское руководство. Карантин длится до 7.4.2020 (начало карантина рассчитывается от последнего контакта с человеком с положительным результатом, который был во вторник 24.3.2020). С этими сотрудниками свяжется напрямую KHS (Региональный центр гигиены и эпидемиологии) и проинформирует о следующих шагах.

Хотя представитель гигиены разрешил деятельность в производственных помещениях в KCZ, а после дезинфекции - и в главном офисе, в мерах профилактики мы останавливаем, на основании полученной рекомендации, все запланированные действия сотрудников на производстве и в администрации KCZ минимально до пятницы 3.4.2020. Санация туалетов и ванных комнат в раздевалках проводилась на прошлой неделе, с пятницы проводится полная дезинфекция.

Речь идет о еще одной профилактической мере, которая уже оказалась правильной (отмена запланированной производственной и непроизводственной деятельности в пятницу 27.3.2020). Нет причин для паники, потому что 2 человека, которые были в прямом контакте с зараженным сотрудником, уже протестированы c отрицательным результатом.

Если вы находитесь в карантине (36 чешских и 16 японских сотрудников) пожалуйста, соблюдайте правила, которые вам сообщил непосредственно KHS (Региональный центр гигиены и эпидемиологии).

Спасибо за понимание!

27.3.2020

☝️Aktuální informace: Jen 2 naši zákazníci ohlásili, že předpokládají obnovením výroby později, než bylo původně ohlášeno, patrně tedy až po Velikonocích. Naprostá většina zákazníků stále počítá s nájezdem výroby v pondělí 6.4.

👍Zároveň chceme informovat, že nemáme zprávy o tom, že by některý ze zaměstnanců KCZ byl pozitivní na infekci koronaviru.
Někteří zaměstnanci však podstoupili testování a nyní čekají na výsledky. Situaci jsme konzultovali s hlavní epidemioložkou Lounského regionu, a i když podle jejího názoru není nutno v takovém případě přijímat žádná nová preventivní opatření, rozhodlo vedení firmy preventivně zrušit plánované aktivity v továrně v pátek 27.3.
Potvrdí-li se, že je vše v pořádku, budeme od pondělí pokračovat dle aktuálního plánu.

Актуальная информация: только 2 из наших клиентов сообщили, что ожидают возобновления производства позже, чем было первоначально объявлено, возможно, после Пасхи. Большинство заказчиков все еще рассчитывают на начало производства в понедельник 6.4.

👍 В то же время, хотим вам сообщить, что у нас нет новостей о том, что кто-то из сотрудников KCZ был c положительной реакцией на коронавирусную инфекцию.

Тем не менее, некоторые сотрудники прошли тестирование и теперь ждут результатов. Относительно данной ситуации мы проконсультировались с главным эпидемиологом региона Лоуни. И, хотя, по ее мнению, никаких мер предосторожности в этом случае предпринимать не нужно, руководство компании решило отменить запланированные мероприятия на заводе в пятницу 27.3.

Было подтверждено, что все в порядке, с понедельника будем продолжать в соответствии с текущим планом.

20.3.2020
Dobrý den,
rád bych předešel dezinformacím a mylným interpretacím toho, co včera večer zmatečně bez pořádného vysvětlení prohlásila ministryně práce a sociálních věcí. Vláda vyhlásila podporu pouze těm podnikatelským subjektům, které musely přerušit svou činnost přímo z důvodu karantény nebo z důvodu nařízení vlády. Tyto podniky platí zaměstnancům 100% jejich mzdy, 80% z toho budou zpětně dostávat od vlády.

Společnost KCZ je v situaci, kdy odstavuje výrobu z důvodu, že není schopna přidělovat zaměstnancům práci, protože nemá odbyt svých výrobků. Jedná se tedy o důvod jinak kvalifikovaný v zákoníku práce a tomu odpovídá i jiné podmínky pro náhradu mzdy. KCZ informovala, že minimálně v prvních dvou týdnech bude platit 70%, celé je placeno z firemních peněz a žádnou podporu státu nedostane.

Zdeněk Šíma

HRM

K o i t o C z e c h s. r. o.

20.3.2020

Základní instrukce pro zaměstnance, kteří budou v režimu „částečné nezaměstnanosti“ z důvodu dočasného přerušení odbytu našich výrobků vlivem koronavirové infekce:

 1. Sledujte zpravodajství (televize, rozhlas, internet) a řiďte se všemi vládními nařízeními, která budou zveřejněna.

 2. Sledujte (v rámci možností) facebook Koito Czech s.r.o., budeme tam zveřejňovat aktuální informace.

 3. Nadále budeme využívat hromadné SMS pro informování zaměstnanců o vývoji situace, a především pak o nájezdu výroby. Očekávané trvání odstavení výroby je do 5.4.2020. Pokud by naši zákazníci začali výrobu 6.4.2020 (jak řada z nich předpokládá), výroba v KCZ by se patrně rozjela již v pátek 3.4.2020.

 4. V případě neodkladných dotazů týkajících se pracovních záležitostí se mezi 8:30 a 15:00 můžete obracet na telefonní číslo 415 930 121. Nicméně pokud to nebude nutné, nevolejte zbytečně.

 5. V provozu zůstává zaměstnanecká Help Linka, která může účinně pomoci například v případě, že byste měli nějaký finanční, psychický nebo jiný osobní problém. K dispozici je ve středu mezi 10:00-14:00 na telefonním čísle 774 770 045.

 6. Režim „částečné nezaměstnanosti“ není dovolená na zotavenou, zaměstnanec musí být připraven opět nastoupit do práce v době, která by jinak byla jeho obvyklou pracovní směnou. Upozorněni budete alespoň den předem.

 7. Náhrada mzdy za dobu částečné nezaměstnanosti je 70% průměrné mzdy. Tato úroveň je platná pro období do 5.4.2020. Pokud by stávající situace trvala déle a úroveň odměny se změnila, informovali bychom vás výše zmíněnými informačními kanály.

 8. V případě, že budete v kontaktu s kolegy, neváhejte sdílet obdržené informace i s nimi, je lépe mít informaci dvakrát než vůbec.

  Основные инструкции для сотрудников, которые будут действовать в режиме частичной незанятости из-за временного прекращения сбыта нашей продукции из-за коронавирусной инфекции:
  1. Смотрите новости (телевидение, радио, интернет) и соблюдайте все правительственные постановления, которые будут опубликованы.
  2. Просматривайте (насколько это возможно) facebook Koito Czech s.r.o., будем там публиковать актуальную информацию.
  3. Мы будем продолжать использовать SMS для информирования сотрудников о развитии ситуации и о начале производства. Ожидаемая продолжительность остановки производства - до 5.4.2020. Если наши заказчики начнут производство 6.4.2020 (как полагают многие из них), производство в KCZ начнётся в пятницу 3.4.2020.
  4. Если у вас возникнут срочные вопросы касающиеся работы, вы можете позвонить по номеру 415 930 121 с 8:30 до 15:00. Однако, не звоните без необходимости.
  5. В действии остаётся Help Linka, которая может эффективно помочь, например, если у вас есть финансовые, психологические или другие личные проблемы. Она доступна по средам с 10:00 до 14:00 по номеру 774 770 045.
  7. Режим „частичной незанятости“ это не отпуск, сотрудник должен быть готов возобновить работу в то время, которое было бы его обычной сменой. Вы будете уведомлены по крайней мере за день.
  8. Компенсация зарплаты за период частичной незанятости составляет 70% средней заработной платы. Этот уровень действителен до 5.4.2020. Если текущая ситуация будет длиться дольше и уровень вознаграждения изменится, мы проинформируем вас.
  9. В случае, если вы находитесь в контакте с коллегами, не стесняйтесь делиться полученной информацией и с ними, лучше иметь информацию два раза, чем не иметь вообще.

19.3.2020

Aktuální vládní opatření samozřejmě platí i v prostorech naší společnosti. Nařízení vlády o pohybu mimo domov bez zakrytých úst a nosu (rouška, šála, šátek) se týká od ranní směny dne 19.3. všech osob pohybujících se v prostorách společnosti. Očekáváme, že nařízení bude dodržováno na 100%. Děkujeme

Уважаемые коллеги,
постановление правительства о перемещении вне дома без прикрытого рта и носа (маска, шарф, платок) начинает действовать с утренней смены 19.3 для всех лиц, передвигающихся внутри компании. Мы ожидаем, что постановление правительства будет выполняться на 100%.