Novinky/Aktuality

Novinky/Aktuality

28. 5. 2020

INFORMACE K VÝROBĚ V TÝDNU OD 1. 6. 2020 👇
Rádi bychom vás informovali, že s platností od 1. 6. 2020 zavádíme v KCZ dočasně 4denní pracovní režim, a to ve dnech pondělí – čtvrtek. Znamená to, že v těchto dnech se bude vyrábět intenzivněji a bude tedy potřeba více výrobních zaměstnanců. V pátek bude většina v režimu částečné nezaměstnanosti. Výjimku tvoří pouze dvě linky, které nemají dostatečnou kapacitu na to, aby vyrobily dle požadavku za 4 dny (zde počítáme jen s nejnutnější podporou čistého provozu a techniků).
Nadále platí, že i ve dnech pondělí – čtvrtek chodí do práce jen ti, kteří jsou potřeba. Informaci o tom, zda a kdy máte nastoupit na směnu, vám předají vaši nadřízení.
Děkujeme za vaši vstřícnost a pochopení.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ НА НЕДЕЛЕ С 1. 6. 2020

Хотели бы вам сообщить, что с 1. 6. 2020 вводим в KCZ временно 4-дневный режим работы, а именно с понедельника по четверг. Это значит, что в эти дни будет производиться более интенсивно и, следовательно, нужно будет больше производственного персонала. В пятницу большинство будет находиться в режиме частичной безработицы. Исключение составляют только две линии, которые не имеют достаточной мощности для желательного производства за 4 дня (здесь мы рассчитываем только на необходимую поддержку чистого простора и техников). По-прежнему остается актуальным то, что и в понедельник – четверг на работу будут ходить только те сотрудники, которые будут нужны для производства. Информацию о том, нужно ли и когда именно выходить в смену, вам передадут ваши руководители. Спасибо за вашу отзывчивость и понимание

21. 5. 2020

NFORMACE K VÝROBĚ V TÝDNU OD 25. 5. 2020
Ve středu 20. 5. 2020 byl odsouhlasen plán výroby pro příští týden (od 25. 5. 2020). Těší nás, že je zase o něco pozitivnější! Jak pravděpodobně víte ze zpravodajství, konečně se rozjela i továrna TPCA, náš zákazník vyrábějící auta v Čechách. Počet výrobních zaměstnanců vzroste o více než 80. Stále však bude muset přes 200 výrobních zaměstnanců a část zaměstnanců podpůrných oddělení zůstat doma v režimu částečné nezaměstnanosti.
Pokud budete nově nastupovat do práce, budete kontaktováni svými nadřízenými. Vedoucí vás zároveň seznámí s dosud platnými opatřeními pro udržení bezpečného pracovního prostředí.
Máme již předběžná data pro červen, která ukazují další nárůst objemu výroby. V současné době se ale situace může měnit každým dnem, tak s jejich sdílením raději vyčkáme. Věříme však, že optimistická předpověď se naplní.
Přejeme hezké dny, doufejme, že výroba poroste v následujících týdnech a měsících rychleji a že se opět znovu všichni setkáme v KCZ.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ

Вчера (среда 20. 5. 2020) был согласован производственный план на следующую неделю (от 25. 5. 2020). Мы рады, что он опять немного позитивнее! Как вы, наверное, знаете из новостей, наконец, начал работать завод TPCA, наш клиент по производству автомобилей в Чешской Республике. Количество работников производства увеличится более чем на 80 человек. Тем не менее, более 200 сотрудникам производства и некоторым сотрудникам вспомогательных отделений по-прежнему придется остаться дома в режиме частичной безработицы. Если вам нужно будет выходить на работу, с вами свяжется ваше начальство. Вместе с тем, ваш руководитель ознакомит вас с актуальными мерами для поддержания безопасной рабочей среды.У нас уже есть предварительные данные за июнь, показывающие дальнейший рост объемов производства. В настоящее время ситуация может меняться каждый день, поэтому нам лучше подождать, чтобы поделиться ими. Однако мы считаем, что оптимистичный прогноз сбудется.Мы желаем вам хороших дней, надеемся, что производство будет расти быстрее в ближайшие недели и месяцы, и что мы все снова встретимся в KCZ.

6. 5. 2020

INFORMACE K VÝROBĚ V TÝDNU OD 11. 5. 2020 🧐

Výroba se tento týden úspěšně rozjela a téměř polovina výrobní kapacity je nyní plně využita. Nicméně v příštím týdnu poroste objem výroby jen pomalu a předpokládáme zvýšení asi o 60 nových pozic. Stejně jako v předešlých týdnech, pokud vaše pozice bude mezi těmi, které je od pondělí 11. května potřeba, kontaktuje vás váš nadřízený . V případě, že vám nezavolá, pak to bohužel znamená, že i nadále zůstáváte v režimu částečné nezaměstnanosti s náhradou mzdy ve výši 80 % průměrné mzdy.
Věříme, že i ti, kteří musí ještě zůstat doma, chápou stávající situaci a neztrácejí trpělivost. 🙏
V továrně budou i v příštím týdnu platit dočasná opatření pro snížení rizika nákazy koronavirem. Žádáme tedy ty, kteří nastoupí v pondělí po odstávce poprvé do práce, aby se s nimi rychle seznámili a řídili se jimi. 👨‍⚕️🌡😷
Děkujeme všem za pochopení.

Информация о производстве на следующей неделе

Производство на этой неделе успешно началось, и почти половина производственных мощностей в настоящее время используется в полной мере. Тем не менее на следующей неделе объем производства будет расти медленно, и мы ожидаем увеличения примерно на 60 новых позиций. Как и на прошлой неделе, если ваша позиция будет входить в число тех, которые необходимы для работы с понедельника 11 мая, ваш руководитель свяжется с вами. В случае, если руководитель не позвонит вам, к сожалению, это означает, что вы и далее остаетесь в режиме частичной безработицы с выплатой компенсации в размере 80% от средней заработной платы. Мы верим, что и те, кто все еще должен оставаться дома, понимают текущую ситуацию и не теряют терпения. И на следующей неделе на заводе будут действовать временные меры по снижению риска заражения коронавирусом. Поэтому мы просим тех, кто пойдет на работу в понедельник первый раз после остановки производства, быстро ознакомиться с ними и ими руководствоваться. Спасибо всем за понимание.

30. 4. 2020

ZAHÁJENÍ VÝROBY OD 4. 5. 2020

Jsme rádi, že dnes konečně můžeme přinést dobré zprávy! S potěšením oznamujeme, že výroba v KCZ bude nastartována od pondělí 4. 5. 2020 (některé procesy v čistém prostoru začnou s výrobou již v neděli). Zatím půjde stále o omezený provoz – počítáme zhruba s polovinou výrobních zaměstnanců oprati stavu před odstávkou (většinou v ranní směně), s podporou technické sekce, logistiky a v omezené míře již i administrativy. Znamená to tedy, že určitá část zaměstnanců bude stále doma v režimu částečné nezaměstnanosti. Samotný fakt, že se někteří klíčoví zákazníci rozjeli, je pozitivní a dle výhledů na další týdny by měla výroba dále narůstat. Vyčkejte, prosím, na informace od svých nadřízených o tom, zda půjdete do práce nebo ještě zůstanete doma. Rozhodovat se bude samozřejmě na základě toho, kteří zákazníci v příštím týdnu rozjíždějí výrobu. Z důvodu vytvoření bezpečného pracovního prostředí a snížení rizika nákazy se po návratu do práce setkáte s dočasnými opatřeními. Postupně vás s nimi seznámíme. Prosíme vás o ohleduplnost k sobě i k ostatním a dodržování těchto pravidel. Těšíme se na shledanou v KCZ!

НАЧАЛО ПРОИЗВОДСТВА ОТ 4. 5. 2020

Мы рады, что сегодня, наконец, можем принести хорошие новости! С удовольствием сообщаем, что производство в KCZ начнется с понедельника 4. 5. 2020 (некоторые процессы в чистом просторе начнут производство уже в воскресенье). Пока это будет все так же ограниченный режим работы - мы рассчитываем примерно на половину производственных сотрудников по сравнению с ситуацией до остановки производства (в основном в утреннюю смену), при поддержке технического отдела, логистики и, в ограниченной степени, администрирования. Это означает, что определенная часть сотрудников по-прежнему будет находиться дома в режиме частичной безработицы. Сам факт того, что некоторые ключевые клиенты начали работать, является позитивным и, согласно прогнозам на ближайшие недели, производство должно продолжать расти. Пожалуйста, дождитесь информации от своих руководителей о том, пойдете ли вы на работу или останетесь дома. Конечно, решение будет приниматься на основании того, какие клиенты начнут свое производство на следующей неделе. Для того, чтобы создать безопасную рабочую среду и снизить риск заражения, вы столкнетесь с временными мерами, когда вернетесь на работу. Мы постепенно ознакомим вас с ними. Просим вас быть внимательными к себе и другим и соблюдать эти правила. C нетерпением ждем встречи с Вами в KCZ!

23. 4. 2020

PRODLOUŽENÍ ODSTÁVKY DO 4. 5. 2020

Bohužel ani tentokrát nemáme dobré zprávy. Dnes jsme dostali další informace od zákazníků a ty nám nedovolují, až na malé výjimky, rozjet výrobu. Podle stávajícího plánu najede výrobu pouze jedna hlavní linka a její PES linka a probíhat bude výroba náhradních dílů v Gardinii. Tomu bude odpovídat velice omezený počet procesů v čistém provozu, logistice a technické sekci. Probíhat bude dále několik urgentních aktivit s velice omezeným počtem lidí. Současný plán nájezdu výroby většího rozměru je plánovaný na 4. května 2020. Znamená to tedy, že naprostá většina z nás zůstává doma další týden v režimu částečné nezaměstnanosti za stejných podmínek jako dosud. I tentokrát platí, že ti, koho se bude výroba týkat, budou přímo kontaktováni jejich vedoucími. Ostatní pak prosíme, aby byli připraveni na nástup do práce, situace se může měnit každým dnem.

ПРОДЛЕНИЕ ПРОСТОЯ ДО 4.5.2020

К сожалению, и на этот раз у нас нет хороших новостей. Сегодня мы получили дополнительную информацию от клиентов, и они не позволяют нам, за некоторыми исключениями, начать производство. Согласно текущему плану, начнет свою работу только одна основная линия и ее PES линия, а производство запчастей будет проходить в Гардинии. Этому будет соответствовать очень ограниченное количество процессов в чистом просторе, логистике и техническом отделе. Также будет несколько срочных мероприятий с очень ограниченным количеством людей. Текущий план начала производства большего размера запланирован на 4 мая 2020 года. Это означает, что подавляющее большинство из нас остается дома еще неделю в режиме частичной безработицы на тех же условиях, что и раньше. И на этот раз, с сотрудниками, которые будут нужны на производстве, свяжутся их руководители. Остальных просим быть готовыми к началу работы, ситуация может измениться в любой день.

16. 4. 2020

PRODLOUŽENÍ ODSTÁVKY DO 27. 4. 2020

Člověk míní a zákazník mění. Na základě prodloužených odstávek našich zákazníků musíme i my odložit zahájení výroby o jeden týden. Plánovaný termín nájezdu výroby je tedy 27. 4. 2020. V týdnu od 20. 4. 2020 bude probíhat jen minimální výroba náhradních dílů – cca 50 lidí. Tito zaměstnanci budou kontaktováni svými vedoucími. Pro ostatní platí i nadále režim „částečné nezaměstnanosti.“
Opět děkujeme za vaši trpělivost a věříme, že toto je již poslední prodloužení odstávky. 🍀

ПРОДЛЕНИЕ ПРОСТОЯ ДО 27. 4. 2020

Человек предполагает, а клиент меняет. В зависимости от длительного простоя наших клиентов, мы также вынуждены отложить начало производства на одну неделю. Таким образом, планируемая дата начала производства - 27.4.2020. В течение недели с 20.4.2020 будет только минимальное производство запчастей – нужно около 50 человек. С этими сотрудниками свяжутся их руководители. Что касается других, то по-прежнему остается актуальным режим "частичной безработицы".

Еще раз благодарим за ваше терпение и верим, что это уже последнее продление простоя.

7.4.2020

Vážení kolegové,

situace ohledně koronavirové infekce se zatím v Evropě příliš nelepší. Všichni naši zákazníci nám oznámili, že prodlužují odstávku výroby do 20. 4. 2020. Proto KCZ musí i v příštím týdnu pokračovat v současném stavu částečné nezaměstnanosti. Výroba bude zastavena až do 20. 4. 2020. Omezený počet zaměstnanců bude povolán do práce již v pátek 17. 4. 2020, aby vyrobili dostatečnou zásobu dílů pro montáž, která 20. 4. 2020 začne vyrábět. Jednotlivci, kterých se bude předvýroba 17. 4. 2020 týkat, budou kontaktováni svými vedoucími. Stejně tak směnoví zaměstnanci budou o první aktivní směně informování přímo svými GL.
V příštím týdnu plánujeme dál pokračovat jen v těch nejnutnějších aktivitách, abychom omezili přítomnost lidí v továrně na minimum.
Doufáme, že toto posunutí výroby je již poslední a že budeme konečně moct nastartovat plnou výrobu, jak je aktuálně v plánu.
Děkujeme vám za trpělivost a pochopení, opatrujte se. 🍀

Уважаемые коллеги,

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Европе пока не совсем улучшается. Все наши клиенты сообщили нам, что они продлевают остановку производства до 20.4.2020. Поэтому KCZ и на следующей неделе должен продолжать в текущем режиме частичной безработицы. Производство будет остановлено до 20.4.2020. Ограниченное количество сотрудников будет вызвано на работу в пятницу 17.4.2020 для производства достаточного количества сборочных деталей для монтажных линий, которые начнут работать 20.4.2020. С сотрудниками, которые будут нужны для предварительного производства 17.4.2020, свяжутся их руководители. Аналогичным образом сменовые сотрудники будут информированы непосредственно своими GL о первой активной смене.

На следующей неделе мы планируем продолжить только самые необходимые действия, чтобы минимизировать присутствие людей на заводе.

Мы надеемся, что это смещение производства уже последнее и что мы наконец сможем начать производство в полном объеме, как в настоящее время запланировано.

Спасибо за ваше терпение и понимание, берегите себя. 🍀

2.4.2020

INFORMACE O PRODLOUŽENÍ STAVU TZV. „ČÁSTEČNÉ NEZAMĚSTNANOSTI“ DO 13. 4. 2020

Děkujeme všem zaměstnancům za pochopení současné složité situace, vážíme si vstřícného postoje a děkujeme za to.

V průběhu první poloviny tohoto týdne jsme obdrželi od téměř všech našich zákazníků zprávy o tom, že se jejich odstávky prodlužují minimálně do 14. 4. 2020 (úterý po Velikonocích). To znamená, že ani my nebudeme mít možnost v týdnu od 6. 4. 2020 vyrábět. Současný stav tzv. „částečné nezaměstnanosti“ bude tedy pro většinu zaměstnanců trvat až do pondělí 13. 4. 2020! Ve čtvrtek 9. 4. 2020 bude patrně třeba připravit výrobu a vylisovat dostatečné množství dílů pro plynulý start montáže. Zaměstnanci, kterým vychází na čtvrtek směna a budou nezbytní pro tyto aktivity, budou včas informováni svými vedoucími. Ostatní zaměstnanci nastoupí na svou směnu počínaje noční směnou z pondělí 13. 4. na úterý 14. 4. 2020.

Znovu připomínáme informaci, že po celou dobu částečné nezaměstnanosti bude zaměstnancům vypláceno 80% průměrné mzdy.

S velice omezeným týmem zaměstnanců plánujeme obnovit důležité aktivity podporující nové projekty a údržbu, které byly z preventivních důvodů v tomto týdnu zastaveny. Jak jsme již zmiňovali v minulé komunikaci, v továrně probíhá již několik dní důkladný úklid, dezinfekce a dokonce i sanitace nejkritičtějších míst, tedy toalet a koupelen v šatnách. Budova KCZ se tak stává velice bezpečným místem z hlediska rizika kontaminace koronavirem.

Ještě jednou děkujeme za pochopení a podporu. 🍀

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДЛЕНИИ РЕЖИМА «ЧАСТИЧНОЙ НЕЗАНЯТОСТИ» ДО 13.4.2020

Спасибо всем сотрудникам за понимание текущей сложной ситуации, ценим ваше отношение и благодарим вас за это.

В течение первой половины этой недели мы получили сообщения почти от всех наших клиентов о том, что их остановка производства продлевается минимально до 14.4.2020 (вторник после Пасхи). Это значит, что и мы не будем иметь возможность производить с 6.4.2020. Таким образом, текущее состояние так называемой «частичной безработицы» для большинства сотрудников будет длиться до понедельника 13.4.2020! В четверг 9.4.2020, вероятнее всего, нужно будет подготовить производство и сделать достаточное количество деталей для плавного начала сборки. Сотрудники, которым выходит смена в четверг, и которые потребуются для этих действий, будут своевременно проинформированы своими руководителями. Остальные сотрудники начнут свою смену с ночной смены с понедельника 13.4. на вторник 14.4.2020.

Снова напомним информацию, что в период частичной безработицы будет выплачиваться сотрудникам 80% средней заработной платы.

С очень ограниченной командой сотрудников мы планируем возобновить важные действия, поддерживающие новые проекты и обслуживание, которые, по профилактическим причинам, были на этой неделе остановлены. Как мы упоминали в предыдущем сообщении, в течение уже нескольких дней в компании проходит тщательная уборка, дезинфекция и даже санитарная обработка самых критических мест, то есть туалетов и ванных комнат в гардеробных. Таким образом, здание KCZ становится очень безопасным местом с точки зрения риска заражения коронавирусом.

Еще раз спасибо за ваше понимание и поддержку.🍀

30.3.2020

Již jsme vás informovali o tom, že někteří zaměstnanci KCZ podstoupili testování na COVID-19 z důvodu podezření či nákazy u jejich rodinných příslušníků.
Bohužel jeden z kolegů byl dnes, 30. 3. 2020, diagnostikován jako pozitivní.
Aktuální situace byla dle zákonných požadavků konzultována s hlavní hygieničkou okresu Louny. Ta určila další nutná preventivní opatření: zaměstnanci z hlavní kanceláře Fáze 1 (1. patro), kteří byli v práci 24. 3. 2020, jsou v karanténě, a to včetně japonského managementu. Karanténa trvá do 7. 4. 2020 (začátek karantény se počítá od posledního kontaktu s pozitivní osobou, což bylo úterý 24. 3. 2020). Tito zaměstnanci budou kontaktování přímo KHS (Krajská hygienická stanice) a budou jim sděleny další kroky.
Přestože zástupce hygieny povolil aktivity ve výrobních prostorách v KCZ a po dezinfikování i v hlavní kanceláří jako bezrizikové, zastavujeme preventivně – na základě obdrženého doporučení – všechny plánované aktivity zaměstnanců ve výrobě i v administrativě KCZ minimálně do pátku 3. 4. 2020. Sanitace toalet a koupelen v šatnách probíhala v minulém týdnu, kompletní dezinfekce probíhá už od pátku.
Jde o další preventivní opatření, která se již ukázala jako správná (odvolání plánovaných výrobních a nevýrobních aktivit v pátek 27. 3. 2020). Není důvod panikařit, protože 2 osoby, které přišly bezprostředně do styku s infikovaným zaměstnancem, jsou již otestovány jako negativní.
Pokud jste v karanténě (36 českých a 16 japonských zaměstnanců) dodržujte, prosím, pravidla, které vám sdělila přímo KHS (Krajská hygienická stanice).
Děkujeme za pochopení!

Мы уже сообщали вам, что некоторые сотрудники KCZ прошли тестирование на COVID-19 в связи с подозрением или заражением членов их семей.

К сожалению, один из японских менеджеров (Sales / Продажа) сегодня 30.3.2020 был диагностирован как положительный.

Относительно данной ситуации, в соответствии с требованиями законодательства, мы проконсультировались с главным эпидемиологом региона Лоуны. Она определила следующие необходимые меры предосторожности: сотрудники главного офиса Фазы 1 (2-й этаж), которые были на работе 24.3.2020, находятся на карантине, включая японское руководство. Карантин длится до 7.4.2020 (начало карантина рассчитывается от последнего контакта с человеком с положительным результатом, который был во вторник 24.3.2020). С этими сотрудниками свяжется напрямую KHS (Региональный центр гигиены и эпидемиологии) и проинформирует о следующих шагах.

Хотя представитель гигиены разрешил деятельность в производственных помещениях в KCZ, а после дезинфекции - и в главном офисе, в мерах профилактики мы останавливаем, на основании полученной рекомендации, все запланированные действия сотрудников на производстве и в администрации KCZ минимально до пятницы 3.4.2020. Санация туалетов и ванных комнат в раздевалках проводилась на прошлой неделе, с пятницы проводится полная дезинфекция.

Речь идет о еще одной профилактической мере, которая уже оказалась правильной (отмена запланированной производственной и непроизводственной деятельности в пятницу 27.3.2020). Нет причин для паники, потому что 2 человека, которые были в прямом контакте с зараженным сотрудником, уже протестированы c отрицательным результатом.

Если вы находитесь в карантине (36 чешских и 16 японских сотрудников) пожалуйста, соблюдайте правила, которые вам сообщил непосредственно KHS (Региональный центр гигиены и эпидемиологии).

Спасибо за понимание!

27.3.2020

☝️Aktuální informace: Jen 2 naši zákazníci ohlásili, že předpokládají obnovením výroby později, než bylo původně ohlášeno, patrně tedy až po Velikonocích. Naprostá většina zákazníků stále počítá s nájezdem výroby v pondělí 6.4.

👍Zároveň chceme informovat, že nemáme zprávy o tom, že by některý ze zaměstnanců KCZ byl pozitivní na infekci koronaviru.
Někteří zaměstnanci však podstoupili testování a nyní čekají na výsledky. Situaci jsme konzultovali s hlavní epidemioložkou Lounského regionu, a i když podle jejího názoru není nutno v takovém případě přijímat žádná nová preventivní opatření, rozhodlo vedení firmy preventivně zrušit plánované aktivity v továrně v pátek 27.3.
Potvrdí-li se, že je vše v pořádku, budeme od pondělí pokračovat dle aktuálního plánu.

Актуальная информация: только 2 из наших клиентов сообщили, что ожидают возобновления производства позже, чем было первоначально объявлено, возможно, после Пасхи. Большинство заказчиков все еще рассчитывают на начало производства в понедельник 6.4.

👍 В то же время, хотим вам сообщить, что у нас нет новостей о том, что кто-то из сотрудников KCZ был c положительной реакцией на коронавирусную инфекцию.

Тем не менее, некоторые сотрудники прошли тестирование и теперь ждут результатов. Относительно данной ситуации мы проконсультировались с главным эпидемиологом региона Лоуни. И, хотя, по ее мнению, никаких мер предосторожности в этом случае предпринимать не нужно, руководство компании решило отменить запланированные мероприятия на заводе в пятницу 27.3.

Было подтверждено, что все в порядке, с понедельника будем продолжать в соответствии с текущим планом.

20.3.2020
Dobrý den,