Novinky/Aktuality

Novinky/Aktuality

Milé kolegyně, milí kolegové,

podruhé během pouhého půl roku se na vás obracím touto cestou. A i tentokrát bych vám chtěl poděkovat. Poděkovat za vaši práci, disciplinovanost a ohleduplnost jednoho k druhému.

Zároveň však přicházím s prosbou. Máme za sebou nelehký půlrok. Musíme si zvykat na nová pravidla, nová bezpečnostní a hygienická opatření, nový styl života. Koronavir zasáhl do životů nás všech. Musíme se naučit žít s ním a udělat maximum pro to, aby nás neporazil, ale abychom z tohoto boje vyšli jako vítězové.

I proto jsme zavedli několik nezbytných opatření – přísná hygienická pravidla, povinnost nosit roušku, zvýšená dezinfekce všech prostor, omezení počtu osob v jídelně a odpočinkových místnostech, měření teploty a dezinfekce rukou při vstupu do areálu. Událost z druhého zářijového týdne ukázala, že tato opatření jsou správná. Jeden z našich zaměstnanců měl pozitivní test na Covid 19 a výsledky testů všech, kteří byli s touto osobou v blízkém kontaktu, byly negativní. Je vidět, že opatření mají smysl, proto v nich budeme i nadále pokračovat.

Rád bych vás ubezpečil, že cílem zavedených pravidel je zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a jejich rodin. To je pro nás nejvyšší priorita. Zároveň však musíme myslet i na chod firmy. Pokud bychom byli nuceni zastavit výrobu v situaci, kdy zákazníci stále vyrábějí, mohlo by to mít pro KCZ fatální následky. Tím bychom mohli přijít o své jistoty my všichni. Prosím, mějte to na paměti především ve chvílích, kdy se vám nastavená bezpečnostní opatření budou zdát přehnaná a zbytečná.

Věřím, že společnými silami toto období zvládneme a přeji nám všem mnoho síly a především zdraví!

Masataka Choji

Prezident společnosti Koito Czech s.r.o.

Dear colleagues,

for the second time in just half a year, I turn to adress you this way. And this time I would like to thank you again. Thank you for your work, discipline and consideration for each other.

At the same time, however, I would like to ask you for something. We have difficult six months behind us. We have to get used to the new rules, new safety and hygiene measures, new lifestyle. Coronavirus has affected the lives of us all. We must learn to live with this virus and do our best to ensure that it will not defeat us, but that we emerge victorious from this struggle.

That is why we have introduced several necessary measures - strict hygiene rules, the obligation to wear facemasks, increased disinfection of all areas, limiting the number of people in the dining room and rest rooms, temperature measurement and hand disinfection when entering the premises. What happened second week of September showed that these measures are correct. One of our employees was tested positive on Covid-19 and the test results of all those who were in close contact with this person were negative. It is clear that the measures make sense, so we will continue to keep them.

I would like to assure you that the target of the established rules is the health and safety of our employees and their families. That is our highest priority. At the same time, however, we must also think about the operation of the company. If we were forced to stop production in a situation where customers are still producing, it could have fatal consequences for KCZ. This could cause us all to lose our social securities. Please keep this in mind, especially at times when the security measures that are set seem to you excessive and unnecessary.

I believe that together we will cope with this period and wish us all a lot of strength and, above all, health!

Masataka Choji

President of Koito Czech s.r.o.