Novinky/Aktuality

Novinky/Aktuality

V Žatci, 25.11.2020

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

ocitáme se v druhé polovině měsíce listopadu, přičemž vláda minulý týden vyhlásila prodloužení nouzového stavu. Tato skutečnost a údaje o počtu infikovaných osob jsou známkou toho, že se situace stále zdaleka neblíží “normálu”. Je třeba i nadále dodržovat všechna opatření, která jsme zaujali, a zároveň přemýšlet o dalších opatřeních s cílem ještě více zabezpečit pracoviště ve společnosti Koito.

Ke dni 23. listopadu, evidujeme 14 zaměstnanců nakažených COVIDem-19 a 8 zaměstnanců v karanténě z důvodu blízkého kontaktu s nakaženými nebo vykazování příznaků onemocnění COVIDEM-19, ačkoliv nemají potvrzené pozitivní testy.

Složitou situaci bohužel řešíme v Gardinii, kde došlo k přenosu viru ze zaměstnance na dalšího zaměstnance během pracovního výkonu, a nyní je absence 9 zaměstnanců pracujících standardně v Gardinii, kteří jsou buď nakažení nebo v karanténě.

Provedli jsme podrobný průzkum a zjistili jsme určité mezery a nedostatky v opatřeních a v dodržování již nastavených opatření. V odpočinkových místnostech měli zaměstnanci, kteří zde konzumovali obědy, nedostatečné rozestupy.

Byly tedy nově instalovány zábrany na stoly a přeplánován harmonogram přestávek tak, aby byl v odpočinkových místnostech dodržen příslušný počet osob. Byla provedena ozonizace všech místností a tato bude prováděna opakovaně a rovněž v dalších prostorách, jako jsou zasedací místnosti a kanceláře. Nicméně naprosto zásadní věcí proto, abychom se pohybovali v bezpečném prostředí a zabránili dalším infekcím, je disciplína zaměstnanců v tomto ohledu a v dodržování všech nastavených pravidel. To samozřejmě platí jak v rámci pracovního výkonu, tak v rámci soukromého života.

Při pohledu na snižující se čísla infikovaných, které vidíme v médiích, prosím nepropadejte falešnému pocitu bezpečí a dodržujte hygienická pravidla neustále. Jsem si vědom toho, že nošení roušek a další omezení nás už všechny unavuje, ale musíme se držet a je třeba mít vždy na paměti:

„Nic není důležitější než lidské zdraví, vaše zdraví, zdraví vaší rodiny, vašich přátel a vašich kolegů. “

Zkusme se na riziko infekce podívat i z jiného úhlu. Jakmile se někdo nakazí, nebo zůstává v karanténě, znamená to zpravidla, že někdo další se o něj musí starat, pomáhat mu. Znamená to, že někdo další musí převzít jeho práci a nemůže se dostatečně věnovat svým obvyklým odpovědnostem. Nákaza tak nezpůsobí problémy jen nakaženému člověku, ale i jeho blízkým, stejně jako i spolupracovníkům v zaměstnání.

Co je v těchto dnech příznivé je fakt, že máme velký objem výroby, protože naši zákazníci vyrábějí podle očekávání. Tím budeme moci kompenzovat alespoň malou část obrovských ztrát na zisku, ke kterým došlo v jarních a letních měsících. Také výhledy pro rok 2021 zatím vypadají příznivě. Chtěl bych vám všem poděkovat za podporu, která je pro nás velmi důležitá, a jsme tak schopni vyrábět a dodávat zákazníkům.

Přeji vám všem hlavně zdraví a doufejme, že se situace v následujících dnech a týdnech zlepší.

Masataka Choji

President, Koito Czech s.r.o.

Уважаемые коллеги,

мы оказались во второй половине ноября, а на прошлой неделе правительство объявило о продлении чрезвычайного положения.

Этот факт и данные о количестве инфицированных говорят о том, что ситуация еще далека от «нормальной».

Необходимо продолжать следовать всем, принятым нами, мерам, и, в то же время, думать о дальнейших мерах, чтобы сделать еще более безопасными рабочие места в компании Koito.

По состоянию на 23 ноября у нас есть 14 сотрудников, инфицированных COVID-19 и 8 сотрудников, находящихся на карантине из-за тесного контакта с инфицированными или у которых

проявляются симптомы COVID-19, хотя положительные тесты у них не подтвердились.

К сожалению, мы имеем дело со сложной ситуацией в Гардинии, где вирус передавался от одного сотрудника к другому во время работы,

и теперь в Гардинии отсутствуют 9 работников, которые либо заражены, либо помещены в карантин.

Мы провели детальное обследование и выявили определенные пробелы и недостатки в мерах и соблюдении уже установленных мер.

В комнатах отдыха между сотрудниками, которые там обедали, было недостаточное расстояние друг от друга.

Таким образом, перегородки на столах были заново установлены, а график перерывов перенесен таким образом, чтобы в комнатах отдыха соблюдалось необходимое количество людей.

Была проведена озонизация всех помещений, которая будет проводиться еще не раз и в других помещениях, таких как коференц-залы и офисы.

Тем не менее, абсолютно важные вещи для того, чтобы мы передвигались в безопасной среде, и предотвращали дальнейшие заражения,

это дисциплина сотрудников, в этом отношении, и соблюдение всех установленных правил.

Это, конечно, относится как к работе, так и к личной жизни. Глядя на снижение числа инфекцированных, которое мы видим в СМИ, пожалуйста,

не поддавайтесь ложному чувству безопасности и всегда соблюдайте правила гигиены.

Я знаю, что ношение масок и другие ограничения утомляют всех нас, но мы должны держаться и всегда помнить:

«Нет ничего важнее здоровья, вашего здоровья, здоровья вашей семьи, ваших друзей и ваших коллег».

Попробуем взглянуть на риск заражения и под другим углом.

Когда кто-то заражается или остается на карантине, это обычно означает, что кто-то другой должен позаботиться о нем, помочь ему.

Это означает, что кто-то другой должен взять на себя его работу и не может уделять достаточно внимания своим обычным обязанностям.

Инфекция вызовет проблемы не только для инфицированного человека, но и для его близких, а также коллег по работе.

Что в эти дни является выгодным, так это факт, что мы имеем большой объем производства, потому что наши клиенты производят, как ожидалось.

Это позволит нам компенсировать хотя бы небольшую часть огромных потерь прибыли, которые произошли в весенние и летние месяцы.

Прогноз на 2021 год также выглядит пока благоприятным.

Я хотел бы поблагодарить вас всех за поддержку, которая очень важна для нас, и таким образом мы можем производить и поставлять наши изделия клиентам.

Желаю вам всем крепкого здоровья, и надеемся, что в ближайшие дни и недели ситуация улучшится.

Masataka Choji

President, Koito Czech s.r.o.